logo

Stanovy klubu

  1. Kaprodrom Klub je zcela soukromý rybářský a hokejový klub, postavený na dobrovolnosti členů s realizací klubové činnosti výlučně v prostorách Kaprodrom Klubu v areálu známém pod názvem Rybník Novosady Klub sdružuje nejen zkušené rybaře, ale také zájemce o lov ryb na udici bez rybářského lístku.
  2. Účelem Kaprodrom Klubu jez zároveň podpora hokejového celku HC Kaprodrom Klubu a aktivní rozšiřování jeho základny fanoušků v Olomoucké amatérské hokejové lize. Více na www.oahl.webzdarma.cz
  3. Kaprodrom Klub není veřejným zařízením s pravidelnou otevírací dobrou, není provozován za účelem zisku, ale je ryze soukromým klubem s volnou databází svých členů s možností kdykoliv z klubu vystoupit. V případě vystoupení člena z klubu se registrační členské poplatky nevrací.
  4. Kaprodrom Klub se nachází na soukromé oploceném pozemku. Na vstupní bráně jsou zavěšené stanovy Kaprodrom Klubu. Každý, kdo vstoupí na soukromý pozemek Kaprodrom Klubu musí svůj vstup legalizovat – předpokládá se, že si každý přečetl stanovy Kaprodrom Klubu visící na vstupní bráně a že si je vědom odpovědnosti za svůj vstup na soukromý pozemek.
  5. Členem klubu může být pouze osoba starší 18 let a plně způsobilá k právním úkonům. Členství v Kaprodrom Klubu lze získat jako časově neomezené nebo jednodenní a je takto vyznačené členské kartě, kterou člen získá po zaplacení vstupního poplatku. Vedení Kaprodrom Klubu si vyhrazuje právo rozhodovat o tom, kdo se stane členem Kaprodrom Klubu. Členské karty jsou nepřenosné. Členové se zapisují do knih hostů – celoživotních a jednodenních. Pokud chtějí být informování o akcích klubu, uvedou u svého jména a příjmení kontakt – např. číslo mobilního telefonu, emailovou adresu, adresu vč. PSČ ap.
  6. Osoby mladší 18 let mají přístup do Kaprodrom Klubu jen jako hosté řádně registrovaného člena a s písemným souhlasem jejich zákonných zástupců, kteří zároveň dávají souhlas se zpracováním osobních údajů svých nezletilých dětí. Člen odpovídá za tyto nezletilé osoby v plném rozsahu po celou dobu, kdy se pohybují v prostorách Kaprodrom Klubu. Zletilý člen klubu se nemůže vyvinit jednostranným prohlášením, že za škody na majetku, životě a zdraví osoby mladší 18 let, kterou s sebou přivedl jako hosta, neodpovídá. Totéž platí pro případ, že nezletilá osoba způsobí škodu na majetku nebo zdraví jiných osob.
  7. Svým podpisem a vstupem do klubu každý člen jednak projevuje svůj souhlas se stanovami Kaprodrom Klubu, jednak dává zároveň se zpracováním svých osobních údajů, i osobních údajů svých hostů, pro potřeby Kaprodrom Klubu, např. pro poskytování bezplatných informací o probíhajících akcí, atd. Každý člen klubu odpovídá za to, že má od zákonného zástupce svého hosta souhlas ze zpracováním osobních údajů hosta. Osobními údaji pro tento účel se rozumí jméno, příjmení, datum narození, číslo telefonu, emailová adresa. Osobní údaje nebudou poskytnuté třetím osobám. Každý člen klubu je povinen po celou dobu pobytu na pozemku Kaprodrom Klubu mít u sebe platnou členskou kartu svoji a svých hostů a na požádání vedení klubu se prokázat.
  8. Veškerá činnost v rámci areálu, od samotného vstupu na pozemek Kaprodrom Klubu je pro členy klubu a jejich hosty na jejich vlastní odpovědnost a nebezpečí, což potvrdí svým podpisem při registraci.
  9. Vstup do areálu Kaprodrom Klubu je povolen pouze řádně zaregistrovaným členům a jejich hostům s naprostým vyloučením veřejnosti. Vedení klubu neodpovídá za škody na majetku, životě a zdraví osobám, které vstoupily na pozemek Kaprodrom Klubu bez řádně registrovaného členství nebo jeho řádně evidovaní hosté.